Ideari

Els següents principis guien les nostres opinions i posicionament:

1

L’educació és un element clau per avançar cap a una societat més justa i sostenible, i, per això, la docència és una professió d’alt valor i impacte social.

2

La finalitat de l’educació és el desenvolupament integral de tots els infants i joves per a què puguin donar resposta als reptes individuals i col·lectius, a fi de transformar el món, i no per adaptar-s’hi de forma acrítica. Adoptem el marc de qualitat educativa que proposa la UNESCO.

3

L’aprenentatge dels infants i dels adolescents ha d’estar al centre de les decisions relacionades amb la pràctica educativa i la política pública.

4

Les polítiques educatives s’han de pensar en clau d’equitat per compensar les diferències socioeconòmiques dels infants i adolescents. El “cafè per a tothom” és profundament injust, ja que les situacions de partida dels infants i les famílies són diferents.

5

Els infants i els adolescents aprenen més enllà de l’escola. Les escoles han d’estar obertes a l’entorn, enxarxades amb altres centres educatius, entitats i altres agents de la comunitat educativa. Posem en valor l’educació no formal com a espai educatiu d’alta qualitat.

6

L’escola és una organització que aprèn i que ha d’estar en procés de reflexió i millora contínua.

7

Per desenvolupar projectes de centre sostenibles i de qualitat, cal:

  • Autonomia de centre en l’àmbit curricular, i també en la gestió dels recursos i dels equips.

  • Equips docents estables i competents.

  • Un lideratge distribuït entre tots els agents de la comunitat educativa.

8

Els models d’aprenentatge:

  • S’han d’adaptar a les diferències individuals dels alumnes, i no els infants als models estàndards de l’escola.

  • Han de combinar diferents disciplines i àmbits de coneixement.

  • Han de potenciar el plaer per l'aprenentatge, i així promoure l'interès per seguir-se formant al llarg de la vida.

Tenim tres principis que guien la nostra forma d'actuar:

Aportem una visió crítica i, alhora, propositiva. Creiem que per fer avançar l’educació necessitem propostes constructives més que destructives.

Opinem sobre idees i posicionaments, no sobre persones.

Les nostres opinions estan fonamentades en la recerca educativa i el coneixement a peu d'aula.

En aquesta pàgina web pots veure quines són les idees, opinió i posicionament del Clam Educatiu. Volem que aquestes reflexions i propostes que surten de l’experiència en el dia a dia a centres educatius siguin escoltades i incideixin sobre el disseny i la implementació de les polítiques educatives a Catalunya. Per això volem que siguin compartides per un gran nombre de docents, professionals de l'educació i famílies.

Adhereix-te al Clam Educatiu i fes córrer la veu!